پسر و پدر

پسر و پدری از پلی میگذشتند.
پدر که یه جورایی می‌ترسید، به پسرش گفت: عزیزم، لطفا دستمو بگیر تا نیفتی تو رودخونه.
پسرک گفت: نه بابا، تو دستِ منو بگیر.
پدر که گیج شده بود با تعجب پرسید: چه فرقی می‌کنه؟
پسرک جواب داد: اگه من دستتو بگیرم و اتفاقی برام بیفته، امکانش هست که دستتو رهاکنم.
اما اگه تو دستمو بگیری، مطمئنم هر اتفاقی هم بیفته، هیچ وقت ولم نمی‌کنی.

 
 
/ 1 نظر / 9 بازدید
جلوه هنر

یک پسر چه دلگرمی است برای یک پدر [لبخند]