گاهی

میشود پرده چشمم پر کاهی گاهی
دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی

جاده عشق بسی دور و دراز است ولی
طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی

در طلب کوش و مده دامن امید ز دست
دولتی هست که یابی سر راهی گاهی

اقبال

/ 1 نظر / 6 بازدید