یہ وَقتآیے هَست چشآت پُرهـ | اَشکـ |ـہ

اَمآ نمیزآری بریزهـ
گلوت پُرهـ بغضـہ اَمآ نمیزآری بشکَنہ
دلت پُرهـ حَرفہ اَمآ فقطـ | سُکوت و سُکوت و سُکوت |
رآضـے نیستے وَلے نَہ گلہ میکُنی و نَہ شکآیَتے یہ وَقتآیے هَست کہ دیگہ فَقَطـ |تَسلیمـ| میشے
یہ وَقتـآیے بہ خودت میآی میبینے اَز اون هَمہ

شیطنَت هیچی نمـونـدهـ

این موقع هاست که دیگه از دست خودتم فراری میشی!
میزاری میری....

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
جلوه هنر

[گریه] امید

اگر يک نفر هر آنچه که از درونش برمي آيد را بنويسد بي شک از درون او کسي رفته است